Lolburma မွႀကိဳဆိုပါသည္။

Lolburma အေၾကာင္း။

Lolburma ထဲသို႔ ယခုလို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းအတြက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Lolburma သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ရယ္ေမာစရာပုံမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားအျပင္ မိမိႏွစ္သက္ရာပို႔စ္မ်ားကိုမဲေပးျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ေရးျခင္း ႏွင့္ မွ်ေ၀ျခင္းမ်ား လုပ္ႏိုင္သည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တခုျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

မိမိတို႔၏Lolburma ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္သြင္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ပံုမ်ား၊ ပိုစ့္မ်ားအား Lolburma နွင့္တကြရံုးခြဲမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ အက်ိဳးတူကုမၸဏီမ်ားက အသံုးျပဳျခင္း၊ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ဆင့္ပြားျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ media က႑မ်ားတြင္အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ ကမာၻ႔အနွံမည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို အခမဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

Lolburma တြင္တင္သမွ် ဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔အခ်က္အလက္မ်ားသည္ Lolburma ၏ပိုင္ဆုိင္မႈသာျဖစ္ၿပီး သင့္ထံ(သို႔မဟုတ္)အျခားသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္နွံျခင္း(သို႔မဟုတ္) မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးနွင့္မဆို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

မိမိတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳနိုင္ရန္ သင့္ထံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တစ္ခုရွိရမွာျဖစ္ၿပီး သင့္အေကာင့္ အသစ္(သို႔မဟုတ္) အေဟာင္း ကိုသံုးၿပီး Lolburma တြင္ အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္နိုင္မည္။

သင့္အေကာင့္အားလံုျခံဳေစရန္ သင့္စကားဝွက္အားလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမွာျဖစ္ၿပီး အေကာင့္နွင့္ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သင့္တာဝန္သာျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုခုနွင့္ညွိစြန္းခဲ့ပါက Lolburma အေကာင့္အား ယာယီ(သို႔မဟုတ္) အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  • မိသားစုအတူတကြၾကည့္ရန္္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊
  • ရိုင္းစိုင္းေသာအသံုးအနႈန္းမ်ားသံုးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊
  • ကာမဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပျခင္း၊

လက္ရွိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ မိမိတို႔ဘက္မွထပ္တိုးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဆို္င္ရာ

Lolburma ဝန္ေဆာင္မႈအားအသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Lolburma ကိုစိတ္ခ်ယံုၾကည္နိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအားစုေဆာင္း၍ အသံုးျပဳသူမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတိုးျမွင့္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းမ်ား

ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရိွသူမ်ား။ ။
ဤၿပိဳင္ပြဲအား အသက္ ၁၈ နွစ္နွင့္အထက္ တရား၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုး ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ MOC မွ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၄င္းတို့၏ သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၊ နွင့္ ၄င္းတို့၏ အနီးကပ္မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိပါ။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္နည္း။

  • www.lolburma.com သို႕ဦးစြာ၀င္ေရာက္ပါ။
  • သင့္ Facebook အေကာင့္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
  • ေန႔စဥ္ မိမိနွစ္သက္ရာပိုစ္႔ မ်ားကို Vote ေပးပါ။

Vote မ်ားမ်ားေပးနိုင္ေလ ဆုရရွိရန္အခြင့္ေရးမ်ားေလေလျဖစ္သည္။

MOC Company မွ Vote ေပးသူမ်ားအနက္တစ္ေယာက္ကိုတစ္ပတ္လ်ွင္ (၂၅၀၀၀) က်ပ္ကိုုအလိုအေလ်ွာက္စနစ္အသုံးျပဳ၍ဆုေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အနိုင္ရရွိသူအားအေၾကာင္းၾကားျခင္း။ ။

အနုိင္ရရွိသူမ်ားအား ေနာက္တစ္ေန ့တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စဥ္ အသံုးျပဳေသာ Facebook Chatbox မွ တဆင့္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုေငြ ထုတ္ယူရန္မွာ အနိုင္ရရွိသူသည္ အေၾကာင္းၾကားစာရရွိၿပီး နွစ္ပတ္အတြင္း MOC Company သို႔အေၾကာင္းၾကားစာရရွိေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကား၍ဆုေငြထုတ္ယူနိုင္သည္။ နွစ္ပတ္အတြင္းအေၾကာင္းျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ဆုေငြထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

သိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက info@lolburma.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ႏိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔စာတိုက္မွေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

  • Myanmar Online Creations
  • MS 2 တာဝါ၊ ၉ လႊာ၊ မႏၱေလးလမ္း၊
  • မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၊
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕